Hva er viktig i en digital strategi?

En digital strategi skal være en veileder som fører bedriften i riktig retning når det gjelder digital markedsføring. Det er en strategi som skaper innsikt, retningslinjer og struktur for å nå et spesifikt mål.

Situasjonsanalyse: hvor er du?
En situasjonsanalyse bør bestå av målgruppe, bedriftens posisjon i markedet, og hvordan omgivelsene påvirker bedriften. Ved hjelp av en interessentanalyse kan vi kartlegge målgruppe. En interesseanalyse skal gi oss et overblikk over de interne og eksterne parter som enten er en del av prosjektet eller som prosjektet er avhengig av. En slik analyse kan gjøres gjennom følgende 5 trinn (prosjektveiviseren.no):

 1. Konsept: Avklare behov og velge konsept (identifisere gevinster).
 2. Planlegge: Planlegge overordnet styring (planlegge gevinster).
 3. Gjennomføre: Gjennomføre leveranser og planlegge delfaser (følge opp gevinstrealisering).
 4. Avslutte: Evaluere og avslutte prosjektet.
 5. Realisere: Realisere mål og gevinster (måle gevinster).

Når man skal se på bedriftens posisjon i markedet kan man ta i bruk en SWOT-analyse. Dette er en analyse som kartlegger bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Den ser altså på både interne og eksterne faktorer.

www.wordstream.com

Når man skal analysere omgivelsene i samfunnet kan man ta i bruk en modell som heter PESTLE. Forkortelsen PESTLE på engelsk står for politikk, økonomi, samfunnstrender, teknologi, lovverk og bærekraft/miljø. Modellen skal kartlegge aspekter i samfunnet og hvordan disse er med på å påvirke din bedrift.

www.murphymarketing.ie

Mål: hvor vil du være?
Når du skal sette deg mål for bedriften kan dette gjøres ved hjelp av Key Performance Indicator (KPI) eller Objective Key Results (OKR). KPI har kvantitative mål, men ingen fasit på hvordan en skal oppnå dette målet. Målene er spesifikke, og det er lett å se om målet er blitt oppnådd eller ikke. OKR går mer på å sette seg ambisiøse mål, og ha delmål for å oppnå hovedmålet. Delmålene rangeres fra 1-10 ut ifra hvor sannsynlig det er at det blir nådd. Rangeringen starter alltid på 5 da det er like sannsynlig å mislykkes som det er å lykkes.

Strategi: hvordan kommer du deg dit?
Det er mange strategier å velge mellom, men den som er mest relevant nå heter «The Business Canvas Model». Modellen består av 9 punkter som skal gi en oversikt over hvordan å jobbe strategisk:

 1. Kundesegment: Hvem ønsker vi å skape verdi for?
 2. Verdivurdering: Skaper vi verdi for kunden?
 3. Kanaler: Hvor skal vi kommunisere med kunden?
 4. Kundeforhold: Hvordan forhold ønsker vi å ha til kunden?
 5. Inntektsstrømmen: Hvordan skal bedriften tjene penger?
 6. Nøkkelressurser: Hvilke ressurser bygger på verdi?
 7. Nøkkelaktiviteter: Hvilke aktiviteter må vi gjennomføre for å skape verdi?
 8. Nøkkelpartner: Hvem ønsker vi å ha som samarbeidspartnere?
 9. Kostnadsstruktur: Hva er de viktigste kostnadene knyttet opp til forretningsmodellen?

Taktikk: hvordan kommer du deg dit?
Taktikk går ut på hvor spesifikt du skal oppnå målet basert på valgt strategi. Når en skal velge taktikk er det viktig å tenke på hva man ønsker å få ut av den valgte taktikken. Er det å nå ut til mange, få en person til å utføre en handling eller er det å skape engasjement? Dersom målet for eksempel hadde vært å skape mye trafikk på en nettside, så ville hovedfokuset på taktikken være «reach». Faktorer som for eksempel SEO og SoMe vil her være svært sentrale.

Analyse – Oppnådde du det du ville? Hvis ikke, hva gikk galt?
WEB-analyse er definert som «måling, innsamling, analyse og rapportering av internettdata med det formål å forstå og optimalisere bruken av internett» (wikipedia.no). Det gir deg altså muligheten til å for eksempel anskaffe markedsinnsikt, eller innsikt i hvordan ulike segmenter reagerer i forhold til kampanjen. Et godt eksempel er når jeg for eksempel skal analysere tall fra bloggen ved hjelp av Google Analytics. Google Analytics er et enkelt analyseverktøy som måler faktorer som visninger, brukere, konverteringer osv.

Ressurser:

Hva har jeg lært av å ta sertifiseringer?

I dette blogginnlegget skal jeg beskrive hva jeg har lært ved å ta de ulike sertifiseringene som en del av min eksamensoppgave. En sertifisering refererer til en bekreftelse for et objekt, person eller organisasjon. Denne bekreftelsen er ofte, men ikke alltid, som en form for ekstern evaluering, opplæring eller vurdering (wikipedia.no).

www.kommunal-rapport.no

Google Analytics for Beginners:
Har vist meg hvordan man oppretter en konto, hvordan implementere sporingskode og hvordan konfigurere datafiltre. Jeg har lært hvordan jeg bruker Google Analytics grensesnitt og rapporter, men også hvordan man konfigurerer dashboards og snarveier. I tillegg har jeg lært hvordan man kan analysere for eksempel målgruppe, oppkjøp og rapporter på hvordan kunden responderer.

Advanced Google Analytics:
Tar deg gjennom hvordan data blir samlet inn og behandlet til lesbare rapporter. Google Advanced Analytics har lært meg hvordan jeg bruker konfigurasjoner som Custom Dimension, Custom Metric og Event Tracking for å samle inn data som er spesifikke for akkurat min bedrift. I tillegg har jeg lært mer avanserte analyseteknikker ved hjelp av for eksempel segmentering, kanalrapporter og tilpassede rapporter. Jeg har også fått innblikk i markedsføringsstrategier som Remarketing og Dynamic Remarketing som viser annonser til kunder som har besøkt nettstedet.

Google Analytics for Power Users:
Bygger på forståelsen av Google Analytics. Jeg har blitt kjent med en rekke funksjoner som Analytics tilbyr, og Google Analytics for Power Users viser meg hvordan jeg tar i bruk denne kunnskapen. Jeg har lært teknikker for å sammenligne brukere som konverterer med de som ikke gjør det, analysere kilder (de som skaper trafikk til mitt nettsted) som gir mest mulig verdi, og tilpasse kanaler for økt handling. I tillegg har jeg lært hvordan man indentifiserer de beste resultatene fra nettstedet og e-handelens ytelse.

Introduksjon til Data studio:
Har vist meg hvordan jeg visualiserer data på nettet for å få innsikt. Jeg har lært hvordan jeg kobler dataene mine, lager effektive rapporter og hvordan jeg samarbeider med teampartnere. I tillegg har jeg fått kunnskap om verktøy jeg trenger for å kunne designe overbevisende rapporter som jeg deler med ulike interessenter.

Google Tag Manager Fundamentals: Eksempelvis kan det å administrere flere analyser for nettstedet være en utfordring, fordi feilaktige koder kan for eksempel gi forvridd datamåling og dermed redusere ytelsen til mitt nettsted. Google Tag Manager har lært meg hvordan det som et verktøy kan brukes til å forenkle implementerings- og administrasjonsprosessen.

Google Digital Garage:
Er en gratis tjeneste som har tatt meg gjennom 26 moduler der jeg har fått mulighet til å teste kunnskapene mine gjennom praktiske øvelser. Kurset har hjulpet meg med å øke kunnskapen min om alt digitalt, som for eksempel nettsider.

Ressurser:

Digitale plattformer

En digital plattform kobler sammen en kunde og en selger. I dag er verdens mest verdifulle selskaper digitale plattformer. Eksempler på disse plattformene er Amazon, Apple, Google, Microsoft og Facebook. Det er ingen tvil om at man kan skape enorme verdier gjennom å bygge digitale plattformer. Veksten innen digitale plattformer har så langt vært drevet av fire teknologer: internett, skytjenester, sosiale nettverk og mobilteknologi.

Vi skiller mellom en ensidig plattform, og en flersidig plattform. En ensidig plattform har kun en kundegruppe som sin målgruppe, mens en flersidig plattform har to eller flere parter som utgjør kundemassen til plattformen. Mange tror at digitale plattformer er en teknologi, men er mer en forretningsmodell som er godt egnet som et økosystem. Hovedgrunnen til at digitale plattformer er en forretningsmodell er fordi plattformen skaper verdier gjennom fasilitere transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, som for eksempel forbruker og leverandør.

Ressurser: https://estudie.no/digital-plattform/

Hva er en algoritme?

En algoritme er en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller et sett med flere problemer (wikipedia). Vi kan si at en algoritme er en programmert oppgaveløsning i form av en prosedyrer som normalt utføres av et dataprogram. Disse prosedyrene er logiske og utformet for å gjøre om input til et på forhånd ønsket output resultat (estudie). Sagt på en enklere måte er algoritmer en oppskrift på hvordan noe skal gjøres. Som for eksempel å følge en oppskrift på en matrett.

Algoritmene til Facebook bestemmer hva som skal vises i nyhetsstrømmen til hver enkelt av oss, mens google sine algoritmer bestemmer hvilke nettsider som kommer opp i våre søkeresultater. Algoritmer brukes i stor grad til å gjenkjenne og forutse korrelasjonene og mønstrene i de datene som blir samlet inn via cookies og andre datakilder. De finnes i nærmest alle sammenhenger, og vi bruker dem daglig uten at vi tenker over det. Eksempler på dette er for å analysere datamengder, finne de sidene som er mest relevante for ditt søk, til å forta autolagring i world, automatisk lagring av brukernavn og passord, og automatiske piloter hvor algoritmene kommer med personlige anbefalinger på for eksempel netflix. En enkelt algoritme kan ikke løse kompliserte problemstillinger, da en algoritme bygger på en matematisk prosedyre for å finne svaret på et enkelt definert problem.

Ressurser: https://estudie.no/algoritme/

Automatisering

Fremveksten av storindustriell maskinproduksjon førte til en produktivitetsøkning. Arbeidskraft ble erstattet med maskiner. Det store gjennombruddet for automatisering kom i 1920-årene grunnet Henry Fords bilfabrikk i USA. Samlebåndet reduserte produksjonstiden kraftig og førte til at Henry Ford kunne senke prisene og heve lønningene. Teknologien blir stadig mer avansert, noe som tillater arbeidsgivere å bruke mer avanserte handlinger. Kreative sjeler har funnet svært mange jobbrelaterte bruksområder hvor mennesker kan byttes ut. Dette fører til mindre arbeidsoppgaver, noe som igjen medfører en redusering av kapasiteten. Problemet med automatisering er derfor at mennesker konstant blir byttet ut. Ingen bransjer vil bli urørt. Mange mennesker vil muligens stille svakere i arbeidslivet og konkurransen på arbeidsmarkedet vil tilspisses. I tillegg må vi klare å lære i takt med utviklingen. Kompetansen de måtte ha tidligere er noe helt annet enn kompetansen de er nødt til å ha i dag. Maskiner har tatt over mange arbeidsoppgaver som hendene en gang utførte. Karl Marx mente at fabrikkarbeid fremmedgjorde arbeiderne fra produktene sine (bedriftenbi.no).

Likevel er det konsekvenser som gagner oss og som gjør prosesser mer effektive og enklere. Å bestille en vare på nettet går ubegripelig fort. Det skal bare noen tastetrykk til. Ulike arbeidsoppgaver er blitt forenklet ved automatisering og det trengs mindre innsats fra arbeidstakerne. Industriell produksjon er et meget viktig anvendelsesområde for automatisering. Målet er å redusere behovet for menneskelig arbeidskraft, men også kunne oppnå bedre resultatet hvor nøyaktighet og kvalitet spiller en stor rolle (snl.no). Mange av oppgavene som er automatisert er oppgaver som ofte vil gi mennesker skader over tid. Altså oppgaver som tunge løft, gjentakende eller kjedelige oppgaver eller håndtering av kjemiske stoffer. Automatisering har derfor ført til mindre overbelastning blant arbeidstakere. Likevel kan økende automatisering medføre overtallige som ikke har forutsetninger for å kvalifisere seg for de nye jobbene.

Arbeidsgivere har som fordel at automatiserte systemer ofte er billigere. Kapital og teknologi er billigere enn arbeidskraft. Ved å ta i bruk automatiserte systemer vil bedriften oppnå økt inntjening på lang sikt. Maskiner fører til økt kapasitet og færre arbeidstakere. Dette gir arbeidsgiverne mindre utgifter og mer stabil produksjon. Maskiner fører altså til mindre sykefravær grunnet færre ansatte. Ved hjelp av automatisering har bedrifter mulighet til å masseprodusere. Masseproduksjon vil si å fremstille likartede varer i et stort antall. Det som er avgjørende for masseproduksjon er at det finnes et stort marked som ønsker, og som har behov for produktet. Dersom en vare er svært etterspurt vil bedriften ha nytte av masseproduksjon. Dette vil skape produktivitet og effektivitet i salgsprosessen. I tillegg vil bedriften ha muligheten til å selge mye på kort tid.

Det norske markedet er preget av solid arbeidsdekning og høye lønninger. Derfor har automatisering vært ekstra lønnsomt i Norge. Et høyt lønnsnivå vil kunne fremskynde automatiseringen ytterligere grunnet arbeidsgiveren behov i å prioritere ressurser, redusere kostnader og gjøre næringslivet mer konkurransedyktig (vvaktuelt.no). Bedrifter med mindre kapital vil ofte oppleve en vanskelig overgangsperiode. I tillegg vil ikke bedrifter med lite kapital og liten tilgang på ressurser ha mulighet til å ta del i utviklingen. En bedrift vil ikke overleve i markedet dersom de ikke har mulighet til å gi forbrukerne det de ønsker. I tillegg må de ha kapitalen og kapasiteten til å være konkurransedyktige.

Ressurser: Tidligere individuell eksamensoppgave skrevet av meg.